CZ: +420776797673
AT: +436505923427

Všeobecné obchodní podmínky

Při zadání objednávky/rezervace se následující informace stávají součástí smlouvy pro všechny klienty!

Předmět smlouvy

 • Rodinná firma JanEli s.r.o. IČ: 19536054 se sídlem Mostek 33, 54475 (dále jen společnost/zhotovitel) poskytuje své služby výhradně na základě následujících Všeobecných obchodních podmínek (dále jen VOP). Tyto se vztahují také na všechny budoucí obchodní vztahy, i když na ně není výslovně uveden odkaz/smlouva.

 • Odchylky od těchto a dalších dodatečných smluv se zákazníkem jsou účinné pouze tehdy, pokud jsou zpětně potvrzeny v textové podobě společnosti JanEli s.r.o.

 • Smluvní podmínky zákazníka nejsou akceptovány, pokud není v jednotlivých případech výslovně v textové podobě dohodnuto jinak. Zvláštní námitka proti smluvním podmínkám zákazníka ze strany JanEli s.r.o., není nutná a povinná.

 • JanEli s.r.o. funguje jako nezávislá společnost. Usiluje o zajištění personálních a materiálních požadavků nutných pro splnění zakázky v souladu s úkoly a termíny objednatele, o zachování naprosté objektivity v poradenství a o ochranu zájmů a majetku objednatele.

 • Individuální objednávka je zadána po předchozí dohodě tak, že zákazník zašle zhotoviteli odpovídající objednávku či rezervaci přes webové stránky společnosti. Konkrétní detaily služby jsou uvedeny v jednotlivé objednávce/rezervace. Není-li v jednotlivé objednávce v textové podobě uvedeno jinak, je obsah jednotlivé objednávky stanoven ústní dohodou mezi smluvními stranami. U těch bodů, které jsou uvedeny v jednotlivé objednávce v textové podobě, mají tyto specifikace přednost před případnou odchylnou ústní dohodou.

 • Samostatné prohlášení o přijetí k jednotlivé objednávce v textové podobě zhotovitelem není nutné. Zhotovitel však může jednotlivou zakázku v rámci předchozí dohody kdykoliv odmítnout

 • Platební povinnost zákazníka vzniká až po poskytnutí příslušné služby.


Popis služeb, rozsah služeb, zadávání objednávek

 • Smluvní strany se zavazují spolupracovat v souladu s konkrétním, individuálním smluvním ujednáním. Pracovní smlouvu si strany nepřejí a není oprávněná.

 • Společnost JanEli s.r.o., se stará o odvody na sociální zabezpečení nebo daňové záležitosti vůči svým zaměstnancům a zbavuje klienta veškerých povinností.

 • Smluvní vztah ke službám vzniká zadáním zákaznické objednávky či rezervace ze strany klienta a jejím přijetím společností JanEli s.r.o.

 • Předmět smlouvy nebo přesný popis zakázky je popsán v textové podobě v objednávce.

 • Společnost JanEli s.r.o. bude zákazníka informovat o výsledku své činnosti. Smluvní strany si mohou ve smlouvě dohodnout harmonogram poskytování služeb a plánovaný termín ukončení plnění služeb.

 • Pokud společnost JanEli s.r.o. skutečně není schopna splnit smluvně dlužnou zakázku, musí o tom neprodleně informovat klienta.

 • JanEli s.r.o. poskytuje vybavení, techniku, ekologické prací a čistící prostředky a personál potřebný k poskytování služby. Pokud klient má jiné požadavky, pak jsou uvedeny v individuální smlouvě. Strany se snaží podporovat smluvního partnera při plnění příslušného závazku podle svého nejlepšího vědomí a svědomí poskytováním informací, rad nebo zkušeností s cílem zajistit hladký a efektivní pracovní postup pro obě strany.

 • Každý ze smluvních partnerů může textovou formou požádat druhého smluvního partnera o změny sjednaného rozsahu služeb. Příjemce po obdržení žádosti o změnu zkontroluje, zda a za jakých podmínek lze změnu provést, a o schválení či zamítnutí neprodleně informuje žadatele v textové podobě a případně je zdůvodní. Pokud požadavek klienta na změnu vyžaduje rozsáhlou kontrolu, může společnost JanEli s.r.o. vypočítat náklady na kontrolu s předchozím upozorněním, za předpokladu, že se klient přesto rozhodne pro kontrolu.


Povinnosti / práva

 • Klient se zavazuje včas informovat JanEli s.r.o. o druhu, rozsahu a načasování požadovaných služeb a poskytnout mu všechny informace a dokumenty potřebné pro řádné provedení zakázky.

 • JanEli s.r.o. je povinna poskytnout službu/y v souladu s dohodnutými specifikacemi, včas a odborně.

 • Klient poskytuje JanEli s.r.o. prostředky potřebné pro služby, jako je voda, odpad, elektrická energie, komunální odpad/popelnice a či další bio odpad. Pro případ, že klient nemá či neposkytne odpad uložit u něho, bude vyčíslena cena za jeho odvoz a zlikvidování. Nebezpečné odpady – nelikvidujeme a můžeme zařídit. Veškeré čistící ekologické prostředky, použití techniky a zařízení v prováděné službě jsou zahrnuty v ceně služby - zdarma.

 • Klient poskytuje zaměstnancům JanEli s.r.o. volný přístup do prostor určených k úklidu/služby. Přijme nezbytná organizační a v případě potřeby strukturální opatření, aby JanEli s.r.o. mohla plnit své smluvní závazky. To zahrnuje i zajištění přístupu zaměstnanců JanEli s.r.o. k objektu odemčení či uzamčení objektu po skončení příslušné činnosti. Pokud nejsou podmínky individuálně smluvně řešeny jinak.

 • Před zahájením prací zhotovitele je objednatel povinen poučit zaměstnance společnosti JanEli s.r.o. o všech existujících technických zařízeních, které jsou relevantní pro realizaci zakázky, a výslovně popsat případné zdroje nebezpečí, které by mohli ohrozit zdraví zaměstnanců či zničit technické vybavení.

 • JanEli s.r.o. je povinna provést každou objednávku osobně. Garantuje přitom řádné a včasné plnění úkolů i odbornou kvalifikaci svých zástupců.

 • JanEli s.r.o. poskytuje své služby vlastním jménem a na vlastní účet jako samostatný subjekt.


Termíny / objednávka / rezervace

 • Závazné objednávky musí být zaznamenány v textové podobě a potvrzeny v textové podobě společnosti JanEli s.r.o.

 • Pokud se dodávka/služba ze strany společnosti JanEli s.r.o. zpozdí z důvodů, za které nenese odpovědnost, jako jsou události vyšší moci a jiné nepředvídatelné události, které nelze přiměřenými prostředky odvrátit, jsou závazky plnění po dobu trvání pozastaveny a v rozsahu překážky a lhůty se přiměřeně prodlužují. Pokud takové prodlení trvá déle než jeden měsíc, je zákazník a společnost JanEli s.r.o. oprávněni od smlouvy odstoupit.

 • Pokud je společnost JanEli s.r.o. v prodlení, může zákazník od smlouvy odstoupit až poté, co dal JanEli s.r.o. textovou lhůtu v délce minimálně 14 dnů a tato bezvýsledně vypršela. Nároky na náhradu škody ze strany zákazníka z důvodu neplnění nebo zpoždění jsou vyloučeny, s výjimkou prokázání úmyslu nebo hrubé nedbalosti.

 • Pokud klient ukončí smluvně sjednané objednávky jednorázových služeb po uzavření smlouvy, ale před zahájením služby, dále jen storno, vyhrazuje si JanEli s.r.o. právo požadovat storno náklady jako náhradu za plnění - poškození. V případě tvrzení společnosti JanEli s.r.o. bude výše storno poplatků vypočítána v závislosti na krátké době před plánovaným zahájením služby, jak je uvedeno v ceníku.


Předčasné ukončení smlouvy

JanEli s.r.o. je oprávněna smlouvu ze závažných důvodů s okamžitou platností vypovědět. Důležitým důvodem je zejména pokud:

 • plnění služby se stane nemožným z důvodů, za které nese odpovědnost zákazník (objednavatel), nebo se dále zpožďuje i přes stanovení dodatečné lhůty 14 dnů

 • zákazník nadále porušuje základní povinnosti vyplývající z této smlouvy, jako je platba částky, která se stala splatnou, nebo povinnosti spolupracovat, a to i přes písemné upozornění s odkladem v délce 14 dnů

 • existují oprávněné obavy o bonitu zákazníka a zákazník neplatí žádné zálohy na žádost společnosti JanEli s.r.o. nebo před provedením služeb neposkytuje vhodné zabezpečení ohledně BOZP, PO.

 • na majetek zákazníka je zahájeno insolvenční řízení nebo je zamítnuta žádost o zahájení takového řízení z důvodu nedostatku majetku na úhradu nákladů nebo pokud zákazník přestane platit.

Zákazník je oprávněn vypovědět smlouvu z důležitých důvodů bez stanovení doby odkladu. Důležitý důvod existuje zejména v případě, že společnost JanEli s.r.o. i přes písemné upozornění s 14denní lhůtou k nápravě porušení smlouvy nadále porušuje základní ustanovení této smlouvy.Fakturace / ceny / platby / poplatky

 • Zákazník zaplatí společnosti JanEli s.r.o. po poskytnutí příslušné služby definované v jednotlivé objednávce a řádné fakturaci s uvedením IČ/DIČ, plus DPH v zákonné sazbě.

 • Platbou (a řádně vystavenou fakturou či daňovým dokladem/účtenkou) jsou vypořádány všechny služby společnosti JanEli s.r.o. z této smlouvy v souvislosti s ní. To platí také pro všechny nároky osob zaměstnaných společností JanEli s.r.o. na plnění smluvních povinností. Není-li dohodnuto jinak, je společnost JanEli s.r.o. oprávněna uplatnit nárok na každou jednotlivou službu ihned po jejím poskytnutí. JanEli s.r.o. je oprávněna požadovat zálohy na pokrytí svých nákladů.

 • Pokud není platba společnosti JanEli s.r.o. upravena dodatečně a v textové podobě, bude služba poskytovaná společností JanEli s.r.o. vypočítána na základě platného ceníku uvedeného na webových stránkách společnosti plus DPH (dle země kde se služba realizuje) a vynaložené další náklady (např. doprava, likvidace odpadů apod.) účtované zpětně od okamžiku zadání/provedení.

 • JanEli s.r.o. je v každém případě oprávněna požadovat zálohové platby a také přiměřené zálohové platby, jejichž výše závisí na vztahu mezi poskytnutou službou a celkovým rozsahem smluvních cen. JanEli s.r.o. je oprávněna ukončit svou smluvně dlužnou službu a pokračovat v ní až po obdržení fakturované částky, dokud zákazník nezaplatí příslušnou zálohovou fakturu nebo dílčí vystavenou fakturu na provedené služby.

 • Veškeré služby poskytované společnosti JanEli s.r.o., které nejsou výslovně zahrnuty do dohodnuté platby, budou vyfakturovány samostatně. Veškeré další neočekávané výdaje, které nejsou zahrnuty v ceníku společnosti JanEli s.r.o. hradí zákazník/objednatel.

 • Služby prováděné společností JanEli s.r.o. na žádost zákazníka o sobotách, nedělích nebo státních svátcích nebo v noci budou zpoplatněny příplatky uvedenými v ceníku společnosti. Sjednané speciální služby nebo doplňkové služby budou zákazníkovi fakturovány samostatně, opět dle ceníku společnosti.

 • JanEli s.r.o. je oprávněna upravit ceny podle svého uvážení. To se týká zejména zvýšení mezd zaměstnanců, zvýšení nákladů na materiál či amortizace technického vybavení. Úprava ceny musí být pro zákazníka přiměřená a musí být sdělena alespoň 2 týdny před jejím nabytím účinnosti. Právo na úpravu cen se nevztahuje na jednotlivé objednávky během prvních 3 měsíců od uzavření smlouvy.

Povinnost mlčenlivosti

 • JanEli s.r.o. se zavazuje zachovávat důvěrné informace, o kterých se dozvěděla nebo které se dozvěděla v průběhu nebo při příležitosti své práce pro klienta, a zejména veškerá provozní a obchodní tajemství klienta (zejména smluvní vztahy, obchody, transakce nebo zvláštní záležitosti klienta) zachovávat absolutní mlčenlivost!

 • Povinnost mlčenlivosti se vztahuje na všechny zaměstnance, zástupce a další zástupce společnosti JanEli s.r.o. bez ohledu na typ a právní strukturu spolupráce.


Ochrana osobních údajů

 • JanEli s.r.o. shromažďuje osobní údaje od zákazníka za účelem plnění smlouvy, ke splnění našich smluvních a před-smluvních povinností.

 • Sběr a zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy a je založeno na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 • K předávání údajů třetím stranám nedochází. Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro účel jejich zpracování a pokud neexistuje zákonná povinnost je uchovávat. Bezplatná informace o všech osobních údajích klienta je možná. Pro dotazy a žádosti o výmaz, opravu nebo blokování osobních údajů i shromažďování, zpracování a používání.

Naše prohlášení o ochraně údajů: www.janeli.cz/gdpr

Platba / podmínky

 • Platba za poskytnutou službu je splatná ihned po obdržení faktury/účtenky a bez srážky, pokud nebyly v jednotlivých případech písemně sjednány zvláštní platební podmínky. To platí i platby všech dalších výdajů . Pokud je zákazník v prodlení s platbou, uplatní se zákonný úrok z prodlení ve výši platné pro podnikatelské obchody (8 % nad základní úrokovou sazbou p.a.).

 • Kromě toho se zákazník v případě prodlení s platbou zavazuje uhradit společnosti JanEli s.r.o. výsledné poplatky za upomínky a inkaso, pokud jsou nezbytné pro příslušné právní stíhání. V každém případě sem patří náklady na dva upomínkové dopisy v obvyklé tržní výši a také upomínkový dopis od advokáta pověřeného inkasem. Uplatnění dalších práv a nároků zůstává nedotčeno.

 • Pokud se zákazník dostane do prodlení s platbou, JanEli s.r.o. může všechny ostatní smlouvy uzavřené se zákazníkem, služby a dílčí služby okamžitě vyúčtovat a vystavit doklady. Kromě toho není JanEli s.r.o. povinna poskytovat další služby, dokud nebude dlužná částka uhrazena.

 • Pokud byla dohodnuta platba ve splátkách, vyhrazuje si společnost JanEli s.r.o. právo požadovat okamžitou úhradu celého neuhrazeného dluhu (ztráta termínu) v případě prodlení s platbou dílčích částek nebo vedlejších nároků. Zákazník nemá nárok na vlastní nároky proti nárokům společnosti JanEli s.r.o., pokud nárok zákazníka nebyl společností JanEli s.r.o. uznán v textové podobě nebo nebyl stanoven soudem.


Elektronický přenos faktur

 • Zákazník souhlasí s přijímáním faktur elektronicky. Elektronické faktury jsou zasílány e-mailem či do datové schránky ve formátu PDF.


Záruka / vady materiálu (obecné)

 • Nároky zákazníka na vady materiálu zanikají jeden rok po převzetí předmětu opravy. Je-li zákazníkem obchodník, který v této funkci zadal objednávku na opravu, nároky z vad materiálu se promlčují jeden rok po dodání.

 • Nároky zákazníka z převzetí záruky za jakost nebo podvodného zatajení vad zůstávají nedotčeny, platí zde zákonné promlčecí lhůty.

Vyloučení záruky

vady materiálu: na koberce, koberce, čalouněný nábytek atd., čištění aut, lodí, bazénů, plexiskla, solární a fotovoltaické systémy, mytí oken, žaluzie

JanEli s.r.o. neposkytuje záruku:

 • na čištění koberců, pevných a volně položených koberců, stejně jako čalouněného nábytku a podobně. Klient si je vědom rizik spojených s čištěním koberců a podobně. (např. změna barvy, deformace, oddělení od substrátu atd.).

 • na čištění plexiskla nebo při čištění tvrzeného bezpečnostního skla (ESG) nebo solárních a fotovoltaických systémů. Klient si je vědom, že při čištění nelze zabránit mírnému poškrábání z důvodu měkké povahy materiálu. To platí bez ohledu na použitou metodu čištění. Mírné poškrábání povrchu nepředstavuje závadu.

 • na čištění / leštění aut, lodí, bazénů apod. Klient si je vědom, že při čištění nelze plně zabránit mírnému poškrábání z důvodu měkké povahy materiálu. To platí bez ohledu na použitou metodu čištění. Mírné poškrábání povrchu nepředstavuje závadu.

 • na čištění interiérových ​​žaluzií. Klient si je vědom toho, že interiérové ​​žaluzie jsou velmi náchylné na lámavost související s věkem. Při čištění okna proto může dojít k poškození látky a vodícího drátu. Poškození žaluzií a jejich zavěšení jsou proto vyloučeny ze záruky.

Klient bere na vědomí, že při čištění solárních a fotovoltaických systémů nemůže společnost JanEli s.r.o. zaručit následnou technickou funkčnost systému. Navíc nelze zaručit, že čištění takových systémů udrží nebo dokonce zvýší jejich výkon a/nebo účinnost.

Výše ​​uvedená vyloučení odpovědnosti a záruky neplatí v případě úmyslu a/nebo hrubé nedbalosti ze strany JanEli s.r.o.

Pokud z naší strany vznikne nějaká poškození na majetku klienta, naše společnost je proti tomuto plně pojištěna a budeme hlásit každou pojistnou událost, která nastane, tak, aby klient byl odškodněn/spokojen. Nezaručujeme však, že pojišťovna bude naše nároky akceptovat. Klient je proto odpovědný za prokázání zavinění, doložení podkladů, důkazů, popisu a vyčíslení škody, naší pojišťovně. Pokud pojišťovna nároky neuzná, klient se nemůže domáhat od naší společnosti jakéhokoliv vyrovnání za poškození!


Odpovědnost

 • JanEli s.r.o. odpovídá v případech úmyslu nebo hrubé nedbalosti v souladu se zákonnými ustanoveními. Odpovědnost za záruky je nezávislá na zavinění. JanEli s.r.o. odpovídá pouze za lehkou nedbalost v souladu s ustanoveními zákona o odpovědnosti za výrobu, za újmu na životě, zdraví nebo zdraví nebo za porušení podstatných smluvních povinností.

 • Nárok na náhradu škody za lehce nedbalé porušení podstatných smluvních povinností je však omezen na předvídatelnou škodu typickou pro smlouvu, pokud neexistuje odpovědnost za újmu na životě, zdraví nebo zdraví. JanEli s.r.o. odpovídá ve stejném rozsahu za zavinění zástupců a zaměstanců.


Ukončení smlouvy

 • Smlouvu může vypovědět kterákoli smluvní strana bez udání důvodů s výpovědní lhůtou 1 měsíc do konce kalendářního měsíce.

 • Do konce výpovědní lhůty musí být vzájemné služby poskytovány v souladu se smlouvou.

 • Aby byla výpověď účinná, musí být v textové podobě.


Závěrečná ustanovení

 • Neplatností jednotlivých formulací těchto Všeobecných obchodních podmínek není dotčena účinnost ostatních. Neúčinná doložka se nahradí přípustnou doložkou, která se nejvíce blíží ekonomickému účinku neúčinné doložky.

 • Místem plnění a jurisdikcí je, pokud je to právně přípustné, sídlo společnosti JanEli s.r.o. je však oprávněn uplatnit nároky vůči klientovi u jakéhokoli jiného soudu, který je pro ně příslušný.

 • Na právní vztahy mezi stranami se vztahuje české právo, bez referenčních norem mezinárodního práva soukromého a s výjimkou Úmluvy OSN o prodeji.


Dne: 26.07.2023Upozorňujeme, že celý obsah našich všech webových stránek včetně těchto všeobecných obchodních podmínek, jsou registrovány u Copyright.eu, proti kopírování či jinému zneužití. 

Pokud se tak stane, budeme se bránit soudní cestou!