CZ: +420776797673
AT: +436505923427

Prohlášení o ochraně údajů podle GDPR


V tomto prohlášení o ochraně údajů vysvětlujeme, jak nakládáme s vašimi osobními údaji. Podmínkou je platný zákon o ochraně osobních údajů, zejména obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). S výjimkou poskytovatelů služeb a poskytovatelů třetích stran, které uvádíme v tomto prohlášení o ochraně údajů, nepředáváme žádné údaje třetím stranám (pouze rezervačnímu portálu Noona). Máte-li jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Obsah

Odpovědnost, Obecná informace, Hosting webových stránek, Soubory cookie, webové majáky a mobilní identifikátory, Kontakt, Zpravodaj, Komentáře, Registrace uživatelského účtu, Další služby třetích stran, Profily na sociálních sítích, Práva subjektů údajů, Zodpovědnost za zpracování dat.

Obecné informace

Poskytování dat
Aby bylo možné používat naše webové stránky, není obecně zákonem ani smlouvou vyžadováno poskytování osobních údajů. Je-li poskytnutí údajů nezbytné pro uzavření smlouvy nebo je-li uživatel povinen osobní údaje poskytnout, informujeme vás o této okolnosti a důsledcích neposkytnutí v tomto prohlášení o ochraně údajů.

Přenos dat do třetích zemí
Je možné, že využíváme poskytovatele služeb a dodavatele třetích stran se sídlem v zemích mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor. Předání osobních údajů do takových třetích zemí probíhá na základě rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti (článek 45 GDPR) nebo jsme poskytli vhodné záruky pro zajištění ochrany údajů (článek 46 GDPR). Pokud existuje rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti pro přenos údajů do třetí země, upozorníme na to v tomto prohlášení o ochraně údajů. Kromě toho mohou uživatelé od nás získat kopii příslušných záruk, pokud již nejsou obsaženy v prohlášeních o ochraně údajů poskytovatelů služeb nebo poskytovatelů třetích stran.


Automatizované rozhodování
Pokud provádíme automatizované rozhodování včetně profilování, budeme vás o této okolnosti, logice a rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování informovat v tomto prohlášení o ochraně údajů. Kromě toho neprobíhá automatizované rozhodování.

Zpracování pro jiné účely
Údaje jsou v zásadě zpracovávány pouze pro účely, pro které byly shromážděny. Pokud budou výjimečně dále zpracovávány pro jiné účely, budeme vás o těchto dalších účelech před tímto dalším zpracováním informovat a zpřístupníme všechny další relevantní informace (čl. 13 odst. 3 GDPR).

Hosting webových stránek
Při každém přístupu na naše webové stránky předává prohlížeč uživatele různé údaje. Po dobu návštěvy webové stránky se i po ukončení připojení zpracovávají a ukládají do protokolových souborů následující údaje:

Použitý typ a verze prohlížeče, operační systém, Stránky a soubory byly načteny, Množství přenesených dat
Datum a čas načtení, Poskytovatel uživatele, IP adresa v anonymní podobě, URL odkazující stránky.

Zpracování těchto údajů je nezbytné k tomu, aby bylo možné webovou stránku doručit uživateli a optimalizovat ji pro jeho koncové zařízení. Ukládání do log souborů slouží ke zlepšení bezpečnosti našich webových stránek (např. ochrana před útoky DDOS). IP adresy jsou před uložením do souborů protokolu anonymizovány.

Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 pododstavec 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v poskytování webových stránek a zlepšování zabezpečení webových stránek. Soubory protokolu se automaticky vymažou po 30 dnech.

Soubory cookie, webové majáky a mobilní identifikátory
K rozpoznání použitého koncového zařízení používáme technologie na našich webových stránkách. Mohou to být soubory cookie, sledovací pixely a/nebo mobilní identifikátory.

Rozpoznání zařízení lze v zásadě provádět pro různé účely. Může být nutné poskytnout funkce našich webových stránek, například poskytnout nákupní košík. Kromě toho lze zmíněné technologie využít k pochopení chování uživatelů na stránce, například pro reklamní účely. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů podrobně popisujeme, které technologie a pro jaké účely používáme.

Pro lepší pochopení níže obecně vysvětlujeme, jak fungují soubory cookie, webové majáky a mobilní identifikátory:

Cookies jsou malé textové soubory, které obsahují určité informace a jsou uloženy v zařízení uživatele. Obvykle se jedná o identifikační číslo, které je přiřazeno koncové zařízení (ID souboru cookie).

Sledovací pixel je transparentní grafický soubor, který je integrován na stránce a umožňuje analýzu souboru protokolu.

Mobilní identifikátor je jedinečné číslo (mobilní ID), které je uloženo v mobilním zařízení a může být načteno webem.

Aby naše webové stránky správně fungovaly, mohou být vyžadovány soubory cookie. Právním základem pro používání takových cookies je čl. 6 odst. 1 pododstavec 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v poskytování funkcí našich webových stránek.

Používáme cookies, které nejsou nutné pro provoz našich webových stránek, abychom naši nabídku učinili uživatelsky přívětivější nebo abychom porozuměli používání našich webových stránek. Právní základ zde závisí na tom, zda má být získán souhlas uživatele nebo zda se můžeme dovolávat oprávněného zájmu. Uživatel může udělený souhlas kdykoli odvolat mimo jiné prostřednictvím nastavení ve svém prohlížeči.

Uživatel může zabránit a vznést námitku proti zpracování údajů pomocí souborů cookie provedením příslušného nastavení ve svém prohlížeči. V případě námitky se může stát, že nejsou dostupné všechny funkce našich webových stránek. O dalších možnostech vznést námitku proti zpracování osobních údajů pomocí cookies Vás budeme samostatně informovat v tomto prohlášení o ochraně údajů. V případě potřeby poskytujeme odkazy, pomocí kterých lze vznést námitku. Ty jsou označeny jako „Opt-Out“.

Kontakt

Pokud dojde ke kontaktu, zpracováváme údaje o uživateli, datum a čas za účelem zpracování požadavku, včetně případných dotazů.

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 pododstavec 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v odpovídání na dotazy našich uživatelů. Dodatečným právním základem je čl. 6 odst. 1 pododstavec 1 písm. b) GDPR, pokud je zpracování nezbytné ke splnění smlouvy nebo k provedení předsmluvních opatření.

Údaje budou vymazány, jakmile bude žádost včetně případných dotazů zodpovězena. V pravidelných intervalech, nejméně však každé dva roky, kontrolujeme, zda údaje vzniklé v souvislosti s navázáním kontaktu nemají být smazány.

Zpravodaj

Uživatelé mají možnost přihlásit se k odběru newsletterů na našich stránkách. Údaje zadané při registraci zpracováváme za účelem zaslání potvrzovacího emailu na emailovou adresu uživatele. Po potvrzení údaje zpracováváme, abychom mohli zasílat newslettery. Pro účely personalizace můžeme také zpracovávat jméno uživatele, pokud jej uživatel poskytl.

Při registraci se uloží datum a čas a také IP adresa uživatele, aby bylo možné prokázat zadání. Po zrušení registrace tyto údaje zpracováváme pro účely ověření a po třech letech na konci roku je vymažeme.

Abychom zlepšili náš obsah, měříme, jak jsou naše newslettery úspěšné, například jak často je uživatelé otevírají a na které odkazy klikají. Pro tento účel obsahují e-maily sledovací pixel. Aktivity jednotlivých uživatelů nesledujeme.

Právním základem zpracování je souhlas uživatele v souladu s čl. 6 odst. 1 pododstavec 1 písm. a) GDPR. V opačném případě se zpracování provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 pododstavec 1 písm. f) GDPR. Oprávněnými zájmy z naší strany jsou zasílání newsletterů, personalizované oslovování uživatele a prokázání, že se uživatel zaregistroval k odběru newsletteru.

Komentáře

Na našem webu dáváme uživatelům možnost zanechat vlastní komentáře. Pokud je nám zaslán komentář, zpracováváme informace poskytnuté uživatelem. Pro ochranu před zneužitím funkce komentáře (např. prostřednictvím spamu nebo kriminálního obsahu) zpracováváme také datum, čas a IP adresu uživatele.

Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 pododstavec 1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem je mít možnost nabízet funkci komentáře a chránit se před zneužitím.

Registrace uživatelského účtu

Uživatelé se mohou zaregistrovat do naší nabídky na našich webových stránkách. V této souvislosti zpracováváme údaje zadané při registraci. E-mailovou adresu si necháváme potvrdit zasláním odkazu (double opt-in), abychom zabránili zneužití funkce registrace. Za tímto účelem zpracováváme také datum a čas a IP adresu uživatele. Pro důkaz

Po kliknutí na potvrzovací odkaz zpracováváme také datum, čas a IP adresu uživatele.

Údaje budou vymazány se smazáním uživatelského účtu po třech letech na konci roku, pokud neexistuje delší zákonná povinnost uložení.

Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 pododstavec 1 písm. a) GDPR, pokud získáme souhlas uživatele. Pokud je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy nebo pro provedení předsmluvních opatření, vychází se z čl. 6 odst. 1 pododstavec 1 písm. b) GDPR. V opačném případě je právním základem čl. 6 odst. 1 pododstavec 1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem je umožnit uživatelům přístup k naší nabídce, která vyžaduje registraci, chránit nás před zneužitím funkce registrace a prokázat řádné zadání. Po smazání uživatelského účtu je naším oprávněným zájmem také obrana proti případným nárokům.

Další služby třetích stran

a) Google Analytics

K analýze používání našich webových stránek používáme Google Analytics. Poskytovatel: Google Ireland Ltd., Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko.

Aby bylo možné sledovat aktivity uživatele na webu, je na koncovém zařízení nastaven soubor cookie. Používáme Google Analytics s rozšířením anonymizovat IP. IP adresa uživatele je před odesláním na servery ve Spojených státech automaticky zkrácena. Mimo jiné se hodnotí přibližná geografická poloha, koncové zařízení, rozlišení obrazovky, prohlížeč a navštívené stránky včetně délky pobytu.

Pokud získáme souhlas uživatele, probíhá zpracování údajů na právním základě čl. 6 odst. 1 pododstavec 1 písm. a) GDPR. Jinak se vychází z čl. 6 odst. 1 pododstavec 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v optimalizaci našich webových stránek, zlepšování našich nabídek a online marketingu.

Údaje shromážděné službou Google Analytics jsou automaticky vymazány po 14 měsících.

b) Google Adsense

Používáme Google AdSense. Poskytovatel: Google Ireland Ltd., Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko.

Umísťujeme personalizované reklamy prostřednictvím Google Adsense. Google používá soubory cookie a sledovací pixely k analýze chování uživatelů a výběru vhodné reklamy. Mimo jiné jsou vyhodnocovány návštěvy našich webových stránek a dalších webových stránek, které využívají AdSense, a jsou jim přiřazeny uživatelské ID. Data nebudou sloučena s jinými uživatelskými daty uloženými společností Google.

Pokud získáme souhlas uživatele, zpracování probíhá na právním základě čl. 6 odst. 1 pododstavec 1 písm. a) GDPR. Jinak se vychází z čl. 6 odst. 1 pododstavec 1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem je poskytování zájmově orientované reklamy.

Uživatelé mohou kdykoli vznést námitku proti používání údajů společností Google pro personalizovanou reklamu tím, že se níže odhlásí.

c) Facebook

Obsah a tlačítka ze sociální sítě Facebook integrujeme prostřednictvím pluginu na našem webu. Poskytovatel: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko.

Aby bylo možné načíst obsah z Facebooku, je technicky nutné předat společnosti IP adresu uživatele. Pokud je uživatel přihlášen na Facebooku, návštěva stránky může být přiřazena k účtu.

Pokud získáme souhlas uživatele, probíhá zpracování údajů na právním základě čl. 6 odst. 1 pododstavec 1 písm. a) GDPR. Jinak se vychází z čl. 6 odst. 1 pododstavec 1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem na integraci obsahu a tlačítek Facebooku je uživatelsky přívětivý design našich webových stránek.

Zásady ochrany osobních údajů pluginů sociálních sítí Facebooku

d) Instagram

Obsah a tlačítka ze sociální sítě Instagram integrujeme prostřednictvím pluginu na našem webu. Poskytovatel: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko.

Aby bylo možné načíst obsah z Instagramu, je technicky nutné předat společnosti IP adresu uživatele. Pokud je uživatel přihlášen k Instagramu, návštěva stránky může být přiřazena k účtu.

Pokud získáme souhlas uživatele, probíhá zpracování údajů na právním základě čl. 6 odst. 1 pododstavec 1 písm. a) GDPR. Jinak se vychází z čl. 6 odst. 1 pododstavec 1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem na integraci obsahu a tlačítek Instagramu je uživatelsky přívětivý design našeho webu.

Zásady ochrany osobních údajů Instagramu

c) Google mapy

K zobrazení geografických map používáme Google Maps. Poskytovatel: Google Ireland Ltd., Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko. Technicky je nutné předat společnosti Google IP adresu uživatele. Kromě toho společnost nastavuje různé soubory cookie k identifikaci uživatele a zobrazování personalizované reklamy.

Pokud získáme souhlas uživatele, probíhá zpracování údajů na právním základě čl. 6 odst. 1 pododstavec 1 písm. a) GDPR. Jinak se vychází z čl. 6 odst. 1 pododstavec 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v uživatelsky přívětivém designu našich webových stránek.

Uzavřeli jsme smlouvu o společné odpovědnosti se společností Google.

Zásady ochrany osobních údajů Map Google

d) Písma Google

Na našem webu používáme písma Google. Poskytovatel: Google Ireland Ltd., Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko.

Písma se načítají ze serveru Google. Pro navázání spojení se serverem je technicky nutné předat IP adresu uživatele.

Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 pododstavec 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá ve zkrácení doby načítání a jednotném zobrazení na různých koncových zařízeních.

Zásady ochrany osobních údajů písem Google

e) Profily na sociálních sítích

Jsme přítomni na jedné nebo více sociálních sítích. Konkrétně se jedná o: Facebook nebo Instagram. Pokud nás kontaktujete, zpracováváme osobní údaje tak, jak je popsáno výše pod kontaktem.

Poskytovatelé sociálních sítí zpracovávají údaje v souladu se svými předpisy o ochraně osobních údajů, které jsou dostupné zde:

Facebook / Instagram

Pokud je uživatel přihlášen se svým účtem, mohou mu být přiřazeny aktivity na našem profilu v příslušné sociální síti. To lze provést napříč zařízeními a možná i bez přihlášení, například pomocí cookies nebo mobilních identifikátorů. Poskytovatelé sociálních sítí vytvářejí na základě shromážděných údajů pseudonymizované uživatelské profily, pomocí kterých mohou zobrazovat zejména personalizovanou reklamu.

Práva subjektů údajů

Pokud jsou zpracovávány osobní údaje uživatele, je subjektem údajů ve smyslu GDPR. Dotčené osoby mají následující práva:

Právo na informace: Subjekt údajů má právo požadovat potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou zpracovávány. Pokud jsou zpracovávány osobní údaje, má subjekt údajů právo na bezplatné informace a kopii osobních údajů, které jsou předmětem zpracování.

Právo na opravu: Subjekt údajů má právo požadovat okamžitou opravu nepřesných osobních údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů.

Právo na výmaz: Subjekt údajů má právo požadovat okamžité výmaz osobních údajů, které se ho týkají, v souladu se zákonnými ustanoveními.

Právo na omezení zpracování: Subjekt údajů má právo požadovat omezení zpracování osobních údajů, které se ho týkají, v souladu se zákonnými ustanoveními.

Právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má právo obdržet osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požadovat předání jiné odpovědné osobě.

Právo vznést námitku: Subjekt údajů má právo z důvodů vyplývajících z jeho konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, na základě čl. 6 odst. 1 pododstavce 1 písm. e) nebo f ). to platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány za účelem provozování přímé reklamy, má dotčená osoba právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jí týkají, za účelem takové reklamy; to platí i pro profilování, pokud je spojeno s takovou přímou reklamou.

Právo na odvolání: Dotčená osoba má právo svůj souhlas kdykoli odvolat

Právo podat stížnost: Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu.


Stav prohlášení o ochraně údajů: 26.07.2023
Upozorňujeme, že celý obsah našich všech webových stránek včetně tohoto prohlášení GPDR,  jsou registrovány u Copyright.eu, proti kopírování či jinému zneužití. 

Pokud se tak stane, budeme se bránit soudní cestou!